દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના 2023। Divyang Sadhan Sahay Yojana 2023 । 20000 રૂપિયા ની સહાય

Are You Looking for દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના2023 | Divyang Sadhan sahay yojana Gujarat | દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના | e-samaj kalyan Gujarat online form | Samaj suraxa yojana | અપંગ સહાય યોજના । Divyang Sadhan yojana detail in Gujarati

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના દરેક નાગરિક માટે અનેક હિતકારી યોજના ચલાવવામાં આવે છે. હાલમાં સરકાર દ્વારા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના લાભ માટે અનેક યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

તાજેતરમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા Divyang Sadhan Sahay Yojana 2023 શરૂ કરવામાં આવે છે. જેમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને તેમની કેટલેક અંશે રાહત ઉભી કરવા, રોજગારી પ્રાપ્ત કરવામાં સરળતા લાવવા તથા રોજગારલક્ષી સાધનો પુરા પાડવા દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. શું છે આ દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના? આ માટે તમારે અમારો આર્ટીકલ અંત સુધી વાંચવો પડશે.

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના 2023

Table of Contents

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ,ગાંધીનગર દ્વારા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને આર્થિક સહાય આપવા માટે ‘Divyang Sadhan Sahay Yojana‘ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ સમાજમાં સન્માનપૂર્વક પોતાનું જીવન જીવી શકે અને ગુજરાન ચલાવી શકે તે હેતુથી ખાસ આ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જેની હવે ફક્ત Online application ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પરથી કરવાની રહેશે.

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનામાં 40 ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓને કૃત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા શૈક્ષણિક અને ધંધાકીય રીતે ઉપયોગી થાય તેવા સાધનો પુરા પાડી તેમનો શૈક્ષણિક વિકાસ અને સામાજિક પુન:સ્થાપન થાય તે હેતુથી આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના Highlight

યોજનાનું નામ દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના
વિભાગનું નામ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, સમાજ સુરક્ષા
આર્ટીકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
શું સહાય આપવામાં આવે છે? આ યોજનામાં દિવ્યાંગ અને પાત્રતા ધરાવતા અરજદારોને મફત સાધન સહાય આપવામાં આવે છે.
અરજીપ્રક્રિયા e-Samaj Kalyan Portal Online Application
Official Website e Samaj Kalyan Official Website

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાની શરૂઆત

દિવ્યાંગ વ્‍યકિતઓને સાધન સહાય આપવા માટેની દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાની શરૂઆત ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃ ઇડીબી/૧૦૬૯/ર૧પ૬૦/છ, તા.૧૦-૪-૭૦ થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાનો હેતુ

રાજ્યમાં દિવ્યાંગોને કૃત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા શૈક્ષણિક અને ધંધાકીય રીતે ઉપયોગી થાય તેવા સાધનો પુરા પાડી તેમનો શૈક્ષણિક વિકાસ અને સામાજિક પુનઃ સ્થાપન થાય તે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.

Divyang Sadhan યોજનાની પાત્રતા

 • ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.
 • ૧૬ વર્ષથી નીચેની દિવ્યાંગ વ્યક્તિને રોજગારલક્ષી સાધનો આપી શકાશે નહી.
 • લાભાર્થી ગુજરાતના રહેવાસી હોવા જોઈએ.

યોજનામાં દિવ્યાંગતાના પ્રકાર | Types Of Disabilities

21 પ્રકારની દિવ્યાંગતા અને દિવ્યાંગતાની ટકાવારી ધરાવતા વ્યક્તિઓને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.

ક્રમ દિવ્યાંગતાનો પ્રકાર દિવ્યાંગતાની ટકાવારી
1 અંધત્વ (Blindness) 40 ટકા કે તેથી વધુ
2 આનુવંશિક કારણોથી થતો સ્નાયુક્ષય
(Muscular Dystrophy)
40 ટકા કે તેથી વધુ
3 ઓછી દ્રષ્ટિ (Low Vision) 40 ટકા કે તેથી વધુ
4 રક્તપિત-સાજા થયેલ
(Leprosy Cured Person)
40 ટકા કે તેથી વધુ
5 એસિડના હુમલાનો ભોગ બનેલા
(Acid Attack Victim)
40 ટકા કે તેથી વધુ
6 હલન-ચલન સાથેની અશકતતા
(Locomotors Disability)
40 ટકા કે તેથી વધુ
7 સેરેબલપાલ્સી (Cerebral Pals) 40 ટકા કે તેથી વધુ
8 વામનતા (Dwarfism) 40 ટકા કે તેથી વધુ
9 બહુવિધ સ્કલેરોસિસ – શરીરની પેશીઓ
કઠણ થવાની વિકૃતિ (Multiple Sclerosis)
40 ટકા કે તેથી વધુ
10 ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિ
(Chronic Neurological Condition)
50 ટકા કે તેથી વધુ
11 સામાન્ય ઇજા જીવલેણ રક્તસ્ત્રાવ
(Hemophilia)
50 ટકા કે તેથી વધુ
12 ધ્રુજારી સ્નાયુબદ્ધ કઠોરતા
(Parkinson’s Disease)
50 ટકા કે તેથી વધુ
13 બૌદ્ધિક અસમર્થતા
(Intellectual Disability)
50 ટકા કે તેથી વધુ
14 હિમોગ્લોબિનની ઘટેલી
(Thelassemia)
50 ટકા કે તેથી વધુ
15 દીર્ઘકાલીન અનેમિયા
(Sickle Cell Disease)
50 ટકા કે તેથી વધુ
16 માનસિક બિમાર
(Mental Illness)
50 ટકા કે તેથી વધુ
17 ખાસ અભ્યાસ સંબંધી વિકલાંગતા
(Specific Learning Disabilities)
50 ટકા કે તેથી વધુ
18 વાણી અને ભાષા અશકતતા
(Speech and Language Disability)
50 ટકા કે તેથી વધુ
19 ચેતાતંત્ર-ન્યુરોની વિકાસલક્ષી
સ્થિતિમાં ક્ષતિ (Autism Spectrum Disorder)
50 ટકા કે તેથી વધુ
20 મલ્ટીપલ ડિસેબીલીટીઝ
(Multiple Disabilities)
50 ટકા કે તેથી વધુ
21 સાંભળવાની ક્ષતિ
(Hearing Impairment)
70 ટકા કે તેથી વધુ

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના । યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીને તેની દિવ્યાંગતામાં રાહત થાય તેવા સાધનો અને સ્વરોજગારલક્ષી સાધનો માટે કુલ રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના અંતરગર્ત દરેક પ્રકારની દિવ્યાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિને રોજગારલક્ષી તેમજ તેની દિવ્યાંગતામાં રાહત થાય તેવા સાધનો આપી શકાશે. સરકારશ્રી દ્રારા ૨૧ પ્રકારની દિવ્યાંગતામાં મદદરૂપ થાય તેવા સાધનો નક્કી થયેલ હશે તે મુજબ મળવાપાત્ર થશે.

Document Required For Divyang Sadhan Sahay Yojana 2023 |યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

આ યોજનાઓ લાભ લેવા માટે કેટલાક ડોકયુમેંટની જરૂર છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
 • સિવિલ સર્જનનાં દિવ્યાંગતાના દાખલાની પ્રમાણિત નકલ (Unique Disability ID)
 • શાળા છોડયાના(LC) પ્રમાણપત્રની નકલ.
 • રેશનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • ચુંટણીકાર્ડની નકલ
 • વ્યવસાય અંગેના અનુભવનું પ્રમાણપત્ર
 • બેંક પાસબુકની નકલ

યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સાધનો

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાનો લાભ નીચે મુજબના 35 પ્રકારના વ્યવસાયકારોને સહાય મળશે.

ક્રમ ટ્રેડના નામ સહાયની મર્યાદા
1 કડીયાકામ રૂ.20,000/-
2 સેન્ટીંગ કામ રૂ.20,000/-
3 વાહન સર્વિસીંગ અને રીપેરીંગ રૂ.20,000/-
4 મોચીકામ રૂ.20,000/-
5 દરજીકામ રૂ.20,000/-
6 ભરતકામ રૂ.20,000/-
7 કુંભારી કામ રૂ.20,000/-
8 વિવિધ પ્રકારની ફેરી રૂ.20,000/-
9 પ્લમ્બર રૂ.20,000/-
10 બ્યુટી પાર્લર રૂ.20,000/-
11 ઇલેક્ટ્રીક એપ્લાયંન્સીસ રીપેરીંગ રૂ.20,000/-
12 ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ રૂ.20,000/-
13 સુથારીકામ રૂ.20,000/-
14 ધોબીકામ રૂ.20,000/-
15 સાવરણી સુપડા બનાવનાર રૂ.20,000/-
16 દુધ-દહી વેચનાર રૂ.20,000/-
17 માછલી વેચનાર રૂ.20,000/-
18 પાપડ બનાવટ રૂ.20,000/-
19 અથાણા બનાવટ રૂ.20,000/-
20 ગરમ, ઠંડા પીણા, અલ્પાહાર વેચાણ રૂ.20,000/-
21 પંચર કીટ રૂ.20,000/-
22 ફ્લોર મીલ રૂ.20,000/-
23 મસાલા મીલ રૂ.20,000/-
24 રૂ ની દીવેટ બનાવવી રૂ.20,000/-
25 મોબાઇલ રીપેરીંગ રૂ.20,000/-
26 હેર કટીંગ (વાળંદ કામ) રૂ.20,000/-
27 ટ્રાયસીકલ રૂ.20,000/-
28 ફોલ્ડીંગ વ્હીલચેર રૂ.20,000/-
29 હીંયરીંગ એડ – (અ) પોકેટ રેન્જ (બ) કાન પાછળ લગાવવાનું રૂ.20,000/-
30 ફોલ્ડીંગ સ્ટીક રૂ.20,000/-
31 એલ્યુમીનીયમની કાંખ ઘોડી રૂ.20,000/-
32 કેલીપર્સ – (અ)ઘુંટણ માટેના (બ) પોલીયો કેલીપર્સ રૂ.20,000/-
33 બ્રેઇલ કીટ રૂ.20,000/-
34 એમ.આર કીટ (મંદબુધ્ધિના બાળકો માટે) રૂ.20,000/-
35 સંગીતના સાધનો રૂ.20,000/-

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લીક કરો 

How To Online Apply Divyang Sadhan Sahay Yojana |દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ (SJED) દ્વારા ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ મારફતે Online application કરી શકાય છે. દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાની Arji ની ચકાસણી કરી સહાય મંજૂર કરવાની સત્તા જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીની હોય છે. તથા વધુ માહિતી માટે જિલ્લાના વડા મથકે આવેલ ‘જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી‘ની કચેરીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

 • સૌપ્રથમ Google Search માં જઈને ‘esamajkalyan’ ટાઈપ કરવું.
 • જેમાં ઈ સમાજ કલ્યાણની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/  ખૂલશે.
 • ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર નવા User હોય તો “New User? Please Register Here”  જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ e samaj kalyan  Citizen Login” પર Click કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Login Page ખોલવાનું રહેશે.
 • હવે નિયામકનિયામક સમાજ સુરક્ષસ પર જઈને “દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજના” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Divyang Sadhan Sahay Yojana માં માંગ્યા મુજબની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • છેલ્લે, તમારી અરજી કન્‍ફર્મ થશે, જેની પ્રિંટ સાચવીને રાખવાની રહેશે.
ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કઇ રીતે કરવુ અને સહાય માટેની અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતિ મેળવવા માટે :-  અહિં ક્લિક કરો 
ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ યુઝર બનાવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવાના વિડીયો જોવા માટે :- અહિં ક્લિક કરો 
ઇ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર અરજી કરવાના વિડીયો જોવા માટે :- અહિં ક્લિક કરો 

FAQ-વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને આર્થિક સહાય આપવા માટે કઈ યોજના ચલાવવામાં આવે છે?

આ માટે Divyang Sadhan Sahay Yojana ચલાવવામાં આવે છે.

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થઈ?

દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાની શરૂઆત 1970 થઈ હતી.

કેટલા પ્રકારની દિવ્યાંગતામાં દિવ્યાંગ સાધન સહાય યોજનાનો લાભ મળે છે ?

21 પ્રકારની દિવ્યાંગતામાં આ યોજનાનો લાભ મળે છે. વધુ માહિતી માટે અમારો સંપૂર્ણ આર્ટીકલ વાંચો.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને જુવો વાવાઝોડાના તબાહીના દ્રસ્યો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Leave a Comment