ક થી શરૂ થતા         શબ્દો 

  ક થી શરૂ થતા         શબ્દો 

કેમ છો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી વેબસાઈટ પર તો આજ ની પોસ્ટ માં આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો પ્રથમ વ્યજન ક થી પર થી

  ક થી શરૂ થતા         શબ્દો 

બનતા શબ્દો વિષે વિસ્તાર માં જાણીશું. આ પોસ્ટ નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ પોસ્ટ તમેને શબ્દ શીખવા માં મદદરૂપ થશે

  ક થી શરૂ થતા         શબ્દો 

કુંવારિકા, કંધે,કટારી,    કઠીયારો,કૌરવો,

શું તમારે કે થી શરૂ થતાં શબ્દો ની વધારે વિસ્તાર થી વાંચવા છે તો નીચે Read More પર ક્લિક કરો અને વાંચો સંપૂણ શબ્દો