ખ પર થી શબ્દો | ખ થી બનતા શબ્દો | Word Starting With ખ

ખ પર થી શબ્દો | ખ થી બનતા શબ્દો | Word Starting With ખ | કેમ છો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી વેબસાઈટ પર તો આજ ની પોસ્ટ માં આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો બીજો વ્યજન ખ થી પર થી બનતા શબ્દો વિષે વિસ્તાર માં જાણીશું. આ પોસ્ટ નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ પોસ્ટ તમેને શબ્દ શીખવા માં મદદરૂપ થશે

ખ થી બનતા શબ્દો

ખ પર થી શબ્દો | ખ થી બનતા શબ્દો | Word Starting With ખ
ખ થી બનતા શબ્દો
ખાલસખૂણો
ખલખૂન
ખરેખુટવું
ખરુંખુશાલી
ખરીફખુશામત
ખરીદખુશમિજાજ
ખરીખુશબો
ખરબોલુંખુશનુમા
ખરાબખુશ
ખરાબીખુલાસો
ખરવુંખુરશી
ખરચખુમારી
ખરખરોખુન્ન્સ
ખમીસખુમારકી
ખમવુંખુદા
ખભોખુદ
ખપખીસું
ખતવવુંખીટી
ખતરોખીલી
ખતરનાકખીણ
ખતમખીજવવું
ખણવુંખીજ
ખડિયોખીચા
ખડવુંખિસકોલી
ખડખિન્ન
ખડતલખિતાબ
ખડગખાંસી
ખડકીખાંધ
ખડકવુંખાંડવું
ખડકલોખડવું
ખડકખાળવું
ખટાડવુંખાણ
ખટારોખાણવું
ખટલોખણવું
ખટરાગખાસિયત
ખટપટખાવું
ખટકવુંખાલી
ખજૂરખાણી
ખજાખાર
ખજાનચીખામોશ
ખજવાણખામી
ખચીતખાબોચિયું
ખચખાનું
ખગાશખાનદાન
ખગોલખાનગી
ખગખાતું
ખખળતુંખાતાવહી
ખડાવવુંખાતરી
ખડવુંખાતર
ખખડધજખાણું
ખંતખાડો
ખંડિયરેખાડી
ખંડણીખાટલી
ખંડખટલી
ખંચાવુંખાટકી
ખડખડાટખાઉધર
ખસખસખાઈ
ખસવુંખંધ
ખસખેરાત
ખાવડાખેદાનમેદાન
ખલાસીખેદ
ખિસ્તખેતી
ખ્યાલખેતર
ખ્યાલોખેતરે
ખોવુંખેડ
ખોતુંખેડૂત
ખોલવુંખેડવું
ખોળવુંખુંટ
ખોલાવુંખુટી
ખોલતુંખૂંતી
ખોરાકખૂંચવું
ખોરાકેખુંચતું
ખોયુંખૂલવું
ખોયોખૂલો
ખોયાખુબસુરત
ખોફખુબસુરતી
ખોંફખોડલ
ખોપરીખુમારી
ખોપરઈખભે
ખોદવુંખોંભ
ખોળવુંખોફ
ખોડાવુંખેલદિલ
ખોડવુખેલદીલી
ખોદણીખેલાડી
ખોતરવુંખેંચવું
ખોડખોટું

તમે બીજા મુળાક્ષરો થી શરૂ થતાં શબ્દો પણ વાંચી શકો છો.

ક થી શરૂ થતા શબ્દોન થી શરૂ થતા શબ્દો
ખ થી શરૂ થતા શબ્દોપ થી શરૂ થતા શબ્દો
ગ થી શરૂ થતા શબ્દોફ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઘ થી શરૂ થતા શબ્દોબ થી શરૂ થતા શબ્દો
ચ થી શરૂ થતા શબ્દોભ થી શરૂ થતા શબ્દો
છ થી શરૂ થતા શબ્દોમ થી શરૂ થતા શબ્દો
જ થી શરૂ થતા શબ્દોય થી શરૂ થતા શબ્દો
ઝ થી શરૂ થતા શબ્દોર થી શરૂ થતા શબ્દો
ટ થી શરૂ થતા શબ્દોલ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઠ થી શરૂ થતા શબ્દોવ થી શરૂ થતા શબ્દો
ડ થી શરૂ થતા શબ્દોશ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઢ થી શરૂ થતા શબ્દોષ થી શરૂ થતા શબ્દો
ણ થી શરૂ થતા શબ્દોસ થી શરૂ થતા શબ્દો
ત થી શરૂ થતા શબ્દોહ થી શરૂ થતા શબ્દો
થ થી શરૂ થતા શબ્દોળ થી શરૂ થતા શબ્દો
દ થી શરૂ થતા શબ્દોક્ષ થી શરૂ થતા શબ્દો
ધ થી શરૂ થતા શબ્દોજ્ઞ થી શરૂ થતા શબ્દો

Leave a Comment