ગ પર થી શબ્દ | ગ થી બનતા શબ્દો | Word Starting With ગ | ગ થી શરૂ થતા શબ્દો

ગ પર થી શબ્દ | ગ થી બનતા શબ્દો | Word Starting With ગ | કેમ છો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી વેબસાઈટ પર તો આજ ની પોસ્ટ માં આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો ત્રિજો વ્યજન ગ પર થી બનતા શબ્દો વિષે વિસ્તાર માં જાણીશું. આ પોસ્ટ નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ પોસ્ટ તમેને શબ્દ શીખવા માં મદદરૂપ થશે

ગ પર થી શબ્દ

ગ પર થી શબ્દ | ગ થી બનતા શબ્દો | Word Starting With ગ
ગ પર થી શબ્દ
ગણોતગણિત
ગણિકાગણવું
ગણતરીગણગણાટ
ગણકારવુંગણ
ગઢગરીબ
ગાડીગરીબાઈ
ગડમથલગરમ
ગઠિયોગરજવું
ગટરગરજ
ગજુંગરગડી
ગઈગુજરીગામ
ગજવુંગમાર
ગચરકોગમવું
ગઈકાલેગમ
ગાંઠિયોગંભરૂ
ગાજરગંભરાવું
ગાજગભરાટ
ગંભીરગડબડ
ગંધકગફલત
ગંધગપસપ
ગંદુગપ
ગંદકીગધેડું
ગંદુંગદા
ગંજીફોગતિ
ગંજીગુંગળાવું
ગળુંગુંગળામણ
ગળીગૂઠ
ગાળવુંગુમડુ
ગળવુંગુંદર
ગણપણગુંજાશ
ગણવીગુસ્સો
ગળચીગુલાબ
ગહનગુરુત્વાકર્ષણ
ગવાહગુરુ
ગલોટિયુંગુમાસ્તો
ગલુડિયુગુમાવવું
ગલીગુમાન
ગલતગુમ
ગર્વગુફા
ગંભીરતાગુપચુપ
ગર્ભગુનો
ગર્જનાગુણિયલ
ગરોળીગુણોત્તર
ગરેડીગુણવાન
ગાવુંગાય
ગરુડગુણ
ગાભોગોરીલો
ગાપચીગોર
ગાદીગોરી
ગાદલુંગોફણ
ગાજવીજગોફન
ગ્રાસગોપવું
ગ્રામ્યગોધો
ગ્રામીણગોદો
ગ્રંથગોદામ
ગ્રહવુંગોદ
ગ્રહણગોત્ર
ગ્રહગોતર
ગૌણગોથું
ગોંધવુંગોતવું
ગોદરગોઠવું
ગોળગોળગોઠવણી
ગોખલોગેરવલ્લે
ગેરહાજરગુમનામ
ગોકળગાયગેરવર્ણન
ગેરસમજગુરુ

તમે બીજા મુળાક્ષરો થી શરૂ થતાં શબ્દો પણ વાંચી શકો છો.

ક થી શરૂ થતા શબ્દોન થી શરૂ થતા શબ્દો
ખ થી શરૂ થતા શબ્દોપ થી શરૂ થતા શબ્દો
ગ થી શરૂ થતા શબ્દોફ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઘ થી શરૂ થતા શબ્દોબ થી શરૂ થતા શબ્દો
ચ થી શરૂ થતા શબ્દોભ થી શરૂ થતા શબ્દો
છ થી શરૂ થતા શબ્દોમ થી શરૂ થતા શબ્દો
જ થી શરૂ થતા શબ્દોય થી શરૂ થતા શબ્દો
ઝ થી શરૂ થતા શબ્દોર થી શરૂ થતા શબ્દો
ટ થી શરૂ થતા શબ્દોલ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઠ થી શરૂ થતા શબ્દોવ થી શરૂ થતા શબ્દો
ડ થી શરૂ થતા શબ્દોશ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઢ થી શરૂ થતા શબ્દોષ થી શરૂ થતા શબ્દો
ણ થી શરૂ થતા શબ્દોસ થી શરૂ થતા શબ્દો
ત થી શરૂ થતા શબ્દોહ થી શરૂ થતા શબ્દો
થ થી શરૂ થતા શબ્દોળ થી શરૂ થતા શબ્દો
દ થી શરૂ થતા શબ્દોક્ષ થી શરૂ થતા શબ્દો
ધ થી શરૂ થતા શબ્દોજ્ઞ થી શરૂ થતા શબ્દો

Leave a Comment