ઘ થી શરૂ થતા શબ્દો | ઘ પરથી શબ્દો | Word Starting With ઘ | Gha thi shabdo Gujarati

ઘ થી શરૂ થતા શબ્દો | ઘ પરથી શબ્દો | Word Starting With ઘ | Gha thi shabdo Gujarati | કેમ છો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી વેબસાઈટ પર તો આજ ની પોસ્ટ માં આપણે ગુજરાતી મૂળાક્ષર નો ત્રીજો વ્યજન ઘ થી પર થી બનતા શબ્દો વિષે વિસ્તાર માં જાણીશું. આ પોસ્ટ નાના બાળકો માટે ખુબ ઉપયોગી છે આ પોસ્ટ તમેને શબ્દ શીખવા માં મદદરૂપ થશે

ઘ થી શરૂ થતા શબ્દો

ઘાંચીઘાંટો
ઘાસતેલઘાસ
ઘાલમેલઘાયલ
ઘામઘાતક
ઘણીઘાણી
ઘાણઘાટીલું
ઘાટીઘાટ
ઘાઘરોઘા
ઘંટીઘણું
ઘસાવુંઘણી
ઘસારોઘણાં
ઘસવુંઘડી
ઘર્ષણઘડિયાળ
ઘરોળીઘડવું
ઘરેણુંઘડપણ
ઘરાકઘડતર
ઘરઘટિત
ઘમંડઘટાડવું
ઘમસાણઘટમાડ
ઘનઘટના
ઘટઘોડો
ઘઉંઘોડી
ઘોચવુંઘોડિયું
ઘોઘાટઘોડાર
ઘોષણાઘેલું
ઘોરવુંઘેરાવ
ઘોરઘૂંટી

તમે બીજા મુળાક્ષરો થી શરૂ થતાં શબ્દો પણ વાંચી શકો છો.

ક થી શરૂ થતા શબ્દોન થી શરૂ થતા શબ્દો
ખ થી શરૂ થતા શબ્દોપ થી શરૂ થતા શબ્દો
ગ થી શરૂ થતા શબ્દોફ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઘ થી શરૂ થતા શબ્દોબ થી શરૂ થતા શબ્દો
ચ થી શરૂ થતા શબ્દોભ થી શરૂ થતા શબ્દો
છ થી શરૂ થતા શબ્દોમ થી શરૂ થતા શબ્દો
જ થી શરૂ થતા શબ્દોય થી શરૂ થતા શબ્દો
ઝ થી શરૂ થતા શબ્દોર થી શરૂ થતા શબ્દો
ટ થી શરૂ થતા શબ્દોલ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઠ થી શરૂ થતા શબ્દોવ થી શરૂ થતા શબ્દો
ડ થી શરૂ થતા શબ્દોશ થી શરૂ થતા શબ્દો
ઢ થી શરૂ થતા શબ્દોષ થી શરૂ થતા શબ્દો
ણ થી શરૂ થતા શબ્દોસ થી શરૂ થતા શબ્દો
ત થી શરૂ થતા શબ્દોહ થી શરૂ થતા શબ્દો
થ થી શરૂ થતા શબ્દોળ થી શરૂ થતા શબ્દો
દ થી શરૂ થતા શબ્દોક્ષ થી શરૂ થતા શબ્દો
ધ થી શરૂ થતા શબ્દોજ્ઞ થી શરૂ થતા શબ્દો

Leave a Comment